Lean Ordbogen

Nedenfor er de hyppigst anvendte termer og udtryk fra Lean-verdenen beskrevet.ordbog

5S

En metode til at skabe orden, overblik og struktur på arbejdspladsen.

Andon

Et visuelt styresystem i et produktionsområde, typisk et oplyst overheaddisplay, der viser den aktuelle status for produktionssystemet og advarer medlemmerne af arbejdsgrupperne om overhængende problemer.

Benchmarking – der skelnes mellem:

  • Data- eller resultatbenchmarking, hvor udvalgte nøgletal sammenlignes mellem forskellige virksomheder eller organisatoriske enheder. Sammenligninger mellem indsatser, resultater eller karakteristika indgår ofte som en del af et beslutningsgrundlag eller som input til strategien.
  • Proces-benchmarking som er en metode til at lære af førende virksomheder og organisationer. Proces-benchmarking går ud på, at man undersøger egne arbejdsmetoder og -processer for derefter at undersøge hvordan “verdensmesteren” gør. Til slut bruges de indhøstede erfaringer til at forbedre og optimere egne arbejdsmetoder og -processer.

Kaizen Blitz

Er en kaizen-event/kaizen-workshop. Kort koncentreret indsats hvor målet for en nedsat arbejdsgruppe er at skabe radikale forbedringer ofte indenfor en meget kort tidsramme.

Bufferlager

Det lager, der er nødvendigt for at opfange udsving i efterspørgslen.

Catch-Ball

En række drøftelser mellem ledere og medarbejdere hvor data, ideer og analyser kastes rundt som en bold – baglæns, forlæns, op, ned og tværs gennem organisationen. Dette åbner for en produktiv dialog gennem hele virksomheden.

CEDAC

Metode til at analysere mulige årsager til problemer. Variant af årsag-virkningsdiagram.

Celler

Et layout af forskellige typer maskiner, der udfører forskellige operationer i tæt rækkefølge, typisk i form af et U, således at enkeltstyksproduktion og fleksibel anvendelse af menneskelig arbejdsindsats bliver mulig ved hjælp af bearbejdning af flere maskiner. Det modsatte af et funktionelt layout.

Cyklustid

Er lig med procestid. Den tid der går fra bearbejdningen/behandlingen af et emne/en sag starter til bearbejdningen/behandlingen af det/den næste emne/sag starter.

Enkeltstyksproduktion

Produktion hvor seriestørrelsen er én eller tilnærmelsesvis én. Forudsætter bl.a. en konstant efterspørgsel, korte omstillingstider og flow i produktionen uden stop og fejl.

FIFO

Prioriteringsregel der sikrer, at den opgave, der kommer først ind, bliver først behandlet (First In First Out).

Flaskehals

En flaskehals er det sted i værdistrømmen, hvor processen sinkes. Fjernes en flaskehals har det betydning for hele værdistrømmen. En forbedring uden for flaskehalsen giver ikke nødvendigvis en forbedring for værdistrømmen.

Flow

Et af de fem Lean-principper. Målet er at varer, ydelser eller sager flyder vedvarende fra proces til proces uden stop.

Funktionelt layout

Praksis med at gruppere maskiner eller aktiviteter efter funktionstype, f.eks. slibemaskiner eller ordreindtastning. Det modsatte af celler.

Gemba

På dansk “åstedet”. Princip der betyder, at man skal foretage analyser og løse problemerne, der hvor aktiviteterne foregår.

Gennemløbstid

Den tid det tager en komponent/et dokument at nå hele vejen gennem alle processer og lagre.

Heijunka

På dansk “udjævning”. En planlægningsmetode der medfører, at alle varianter produceres i samme takt.

Hoshin Planning

Eller “Policy Deployment”. Også kendt som Ledelse efter politikker eller Strategiledelse. Et middel til at fastsætte mål og skabe referencer for at sikre, at der sker fremskridt hen imod målene. Hoshin Planning sikrer, at aktiviteterne på alle niveauer i virksomheden er på linje med virksomhedens overordnede strategiske planer.

Jidoka

Princip der betyder, at man skal stoppe produktionen, hvis der opstår fejl eller problemer. Produktionen startes først igen, når problemet er løst.

JiT

Eller “Just-in-Time”. Princip der indebærer, at der kun skal produceres præcis det, der er behov for, i rette mængde og til rette tid samt sted.

Kaikaku

Radikale forbedringer i modsætning til Kaizen.

Kaizen

Kai = ændring, Zen = god. Små løbende forbedringer.

Kaizentavle

En tavle som bruges til tavlemøder. På tavlen samles, diskuteres, prioriteres og planlægges forbedringsforslag.

Kanban

På dansk “signal”. Et styringssystem som giver et signal, når der skal ske en handling (eksempelvis bestilling af varer til et lager). Ofte bruges fysiske kanbankort til styring af produktion eller bestilling af varer.

Køtid

Den tid et produkt er på lager eller en sag er ligger i en sagsbunke. Summen af køtider og cyklus tider = gennemløbstid.

Lean

En ledelsesfilosofi baseret på målet om at skabe mest mulig værdi for kunderne (borgerne, patienterne, klienterne, brugerne, kollegaerne m.fl.) ved bl.a. at eliminere spild.

eller

Lean er en arbejdsform, en adfærd, en forandringskultur:

  • Hvor deling af viden og erfaringer er en del af hverdagen
  • Hvor medarbejdere og ledere løbende undrer sig og udfordrer hinanden for at finde bedre ”veje”
  • Hvor alle i fællesskab konstant stræber mod at forbedre arbejdsmetoder, arbejdsgange, arbejdsmiljø, organisationsstrukturer og systemer

Leveringstid

Den totale tid kunden skal vente fra afgivelse af ordren og til produktet modtages. Når et planlægnings- eller produktionssystem kører på eller under kapaciteten, er leveringstiden og gennemløbstiden identiske. Når efterspørgslen overstiger systemets kapacitet, er der en ekstra ventetid før planlægnings- og produktionsstadiet, og leveringstiden er derfor længere end gennemløbstiden. Se gennemløbstid.

Muda

På dansk “spild”, der defineres som enhver aktivitet, der ikke skaber værdi for kunden. Ikke værdiskabende aktiviteter kan opdeles i (“rent”) spild og nødvendige, men ikke værdiskabende aktiviteter.

Mura

Ujævn arbejdsbelastning, udsving, uensartethed. Uønskede variationer i opgavemængden og kvalitet.

Muri

Overbelastning af medarbejdere og udstyr og uhensigtsmæssigt indrettede arbejdspladser.

Mål- og resultattavle

En tavle hvor alle væsentlige mål og resultater gøres synlige for medarbejderne. Tavlen kan fx indeholde produktionsmål, produktionsplaner, fejlprocenter, projektstatus, salgsmål og sygefravær.

Nedetid

Den tid der mistes i forbindelse med planlagte og uforudsete stop.

OEE

Eller “Overall Equipment Efficiency” (på dansk TUE = Total udstyrseffektivitet). Mål for udnyttelsen af maskiner og udstyr.

Omstillingstid

Den tid der går med at omstille fra at kunne producere/udføre en type produkt/arbejde til en anden type.

Oppetid

Den teoretiske produktionstid fratrukket planlagte og uforudsete stop.

Overproduktion

Angiver at der produceres for meget, før der er behov for det, eller at noget laves “for godt”. En af de 7 oprindelige Lean spildtyper.

Pacemaker-proces

Pacemaker-processen er den proces, der bestemmer takten for de øvrige processer.

PDCA

Eller Plan-Do-Check-Act. Et princip for gennemførelse af forbedringer.

Pitch

Hænger sammen med takttid. Pitch er den tid det tager at producere et passende antal emner (fx en palle) set i forhold til takttiden. Pitch = antal x takttid.

Poka-yoke

En systematisk metode til at eliminere fejl. Kan også betyde at ”idiotsikre” en proces.

Proces

En proces består af en række aktiviteter, der tilsammen forvandler et input til et output. En eller flere processer kan tilsammen udgøre en værdistrøm.

Produktfamilie

En metode til at gruppere produkter, sager eller services i et mindre antal produktfamilier.

Pull

På dansk “træk”. Et af de fem Lean-principper, som betyder, at en proces bestemmer, hvornår og hvor meget, der skal produceres i den foregående proces. Herved ”trækkes” produkterne gennem processen og lagrene kan minimeres.

Push

På dansk “skub”. Det modsatte af Pull. Der produceres ud fra prognoser og detaljerede planer. Herved ”skubbes” produkterne gennem processen uden hensyn til den efterfølgende proces.

Quality Function Deployment (QFD)

En metode til systematisk at nedbryde kundernes ønsker i produktspecifikationer, som kan bruges til fremstilling af produkterne.

Sikkerhedslager

Det lager, der er nødvendigt for at dække virksomhedens spild. Anvendes ofte som en buffer for udsving i efterspørgslen, kaldes derfor også for et bufferlager.

SMED

Eller Single digit Minute Exchange of Die. En systematisk metode til at reducere omstillingstider fra timer til minutter og minutter til sekunder.

Spild

Defineres som enhver aktivitet, der ikke skaber værdi for kunden. Ikke værdiskabende aktiviteter kan opdeles i (“rent”) spild og nødvendige, ikke værdiskabende aktiviteter. Kaldes også Muda.

Standard

Den bedste metode til at udføre et arbejde. Standarder kan også være procedurer, skemaer, skabeloner, standardbreve o.l.

Standardarbejde

Eller Standard Work. En præcis beskrivelse af hver arbejdsopgave, der angiver cyklustid, Takt-tid, arbejdsrækkefølge for bestemte opgaver og det minimale lager af dele, der skal være til rådighed for at gennemføre aktiviteten.

Styringsreol

Typisk en reol hvorfra opgaverne styres og fordeles. Formålet er at give overblik over opgavemængden og sikre udjævning af arbejdsbelastningen mellem medarbejderne.

Supermarked

Et supermarked er et lager med mange forskellige emner – alle i mindst muligt antal.

Takttid

Den tid der går mellem, at der skal færdiggøres et produkt, en sag eller en opgave. Hvis der eksempelvis skal behandles i gennemsnit 37 sager om ugen, er takttiden en time.

Tavlemøde

En struktureret metode til at behandle forbedringsforslag, igangsætte og følge op på forbedringstiltag. Foregår som udgangspunkt stående omkring en tavle og tager maks. 15 min.

TPM

Eller Total Productive Maintenance. Et koncept hvor medarbejderne sikrer løbende forbedringer og selv udfører forbyggende vedligehold af maskiner.

TPS

Eller Toyota Production System. I Japan er TPS synonym med Lean.

Visual Management

Eller synlig ledelse. Målet er at gøre resultater, status og situationen på arbejdspladsen synlig, så det hele tiden er muligt at træffe de rigtige beslutninger.

Værdi

Alle aktiviteter, kunden er villig til at betale for, har værdi. De øvrige aktiviteter er enten spild eller nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter.

Værdistrøm

Summen af de processer og aktiviteter – værdiskabende såvel som ikke-værdiskabende – der gennemføres for at kunne levere kunden et produkt eller en ydelse.

Værdistrømsanalyse (VSA)

Eller Value stream mapping (VSM)/Værdistrømskortlægning (VSK). En metode til at kortlægge værdistrømme. Værdiskabende aktiviteter, spild og forbedringsmuligheder fastlægges, hvorefter forbedringstiltag planlægges og gennemføres. Et af de hyppigst anvendte værktøjer i Lean værktøjskassen.

Vertikal værdistrømsanalyse (VVSA)

En variant af værdistrømsanalysen, som primært anvendes til at designe en “engangsværdistrøm”, eksempelvis i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en produktlancering eller et projekt.

Årsag-virkningsdiagram

Eller et fiskebensdiagram/Ishikawadiagram. Et diagram der oprindeligt blev udviklet af professor Kaoru Ishikawa for at vise sammenhængen mellem årsager (causes) og virkninger (effects) og for at finde frem til de virkelige årsager (i modsætning til de tilsyneladende).